kinh nghiệm cá độ bóng đá được biểu dương tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải